گروه بیوتکنولوژی باریج اسانس

بیوتکنولوژی شامل حوزه‌ای مشترک از علوم مختلف: ژنتیک،‌ زیست‌شناسی مولکولی، بیوشیمی، گیاه‌شناسی، داروسازی، میکروبیولوژی، شیمی، مهندسی شیمی، کامپیوتر و … است که در اثر همپوشانی و تلاقی این علوم با یکدیگر به وجود آمده است. بخش بیوتکنولوژی شرکت باریج اسانس به منظور توسعه فناوری‌های نوین با کاربردهای تجاری در زمینه‌های فناوری زیستی، پژوهشهای بنیادی و راهبردی شکل گرفته است.

اهمیت بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی:
امروزه تقاضا برای ترکیبات دارویی افزایش یافته است، اما برخی از این گیاهان، زیستگاه‏های طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویش گیاه، جمع آوری آنها با مشکلاتی مواجه است. غلظت پایین این ترکیبات در گیاه، محدودیت منابع طبیعی، تخریب روزافزون جنگل‏ها، مراتع و فضای سبز، نابودی گونه‏ های متنوع گیاهی و جانوری، مشکلات مرتبط با اهلی نمودن وکشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به استفاده از راهکارهای فناوری زیستی جهت افزایش تولید و بهره ‏وری گیاهان دارویی معطوف نموده است. فناوری زیستی با بهره ‏گیری از علوم مختلف مانند بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و … و با استفاده از راهکارهای کشت سلول‌ها، ‌اندام‌ها و بافت‌ها، مهندسی ژنتیک و نشانگرهای مولکولی قادر است کارآیی گیاهان را به عنوان منابع تجدید پذیر جهت تولید دارو افزایش دهد.
کشت سلول، بافت‌‌ها و اندام‌‌های گیاهی امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیتهای ثانویه را درشرایط in vitro فراهم می‏سازد. با استفاده از کشت in vitro گیاه، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت به گیاه و تولید ترکیبات جدید نیز امکان پذیر می‏گردد. گیاهان تکثیر شده از طریق کشت‏های in vitro عاری از بیماری و از لحاظ ژنتیکی و کیفی یکنواخت می‏باشند. نگهداری کشت سلول یا بافت گیاهی به روش انجماد در نیتروژن مایع، یک روش مناسب جهت حفظ گیاهان دارویی در معرض انقراض می‏باشد. طی سالهای اخیر کشت سوسپانسیون سلولی و اندام (ساقه و ریشه مویین) جهت تولید متابولیت‌‌ های ثانویه و مطالعۀ مسیر بیوسنتز متابولیت‏‏ها مورد توجه قرار گرفته است. ‌تاکنون کشت سلولی طیف وسیعی از گیاهان دارویی بررسی شده است و ترکیبات مهمی نظیر: فلاونوئید‏‏ها، تانن‏ها، آلکالوئیدها و ترپنوئیدها از این طریق تولید شده‏اند.

اهداف و وظایف اساسی بخش بیوتکنولوژی:

 • استفاده از تکنیک های کشت بافت، اندام و سلول جهت تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان دارویی
 • تهیه پروتکل های مناسب جهت تکثیر انبوه گیاهان مهم دارویی و تکثیر واریته های مطلوب از طریق تکنیک های ریز‌ ازدیادی
 • بهینه سازی روش‌های کالزایی و باززایی گیاهان دارویی
 • استفاده از کشت سلول جهت تولید متابولیت های ثانویه در شرایط این ویترو
 • ایجاد تنوع سوماکلونال جهت اهداف اصلاحی و جهت ایجاد واریته‌های مطلوب
 • کاربرد تبدیل زیستی (Biotransformation) جهت تبدیل اجزای اسانس به اجزای موثر
 • مطالعات اثرات بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاهان دارویی
 • بررسی مهار آنزیم ها موثر در ایجاد بیماریها توسط اسانس ها و عصاره‌ های گیاهی
 • تولید و خالص‌ سازی آنزیم های صنعتی ( لیپاز و پروتئاز) از طریق روشهای فرمنتاسیون از سوشهای میکروبی با کیفیت صنعتی
 • تعیین قوه نامیه، میزان جوانه زنی و بررسی پیش تیمارهای لازم به منظور بهینه کردن تولید مثل جنسی
 • کشت بذور گونه‌های جمع آوری شده و اعمال تیمارهای زراعی و بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد برخی از گونه‌ های دارویی
 • بررسی تحمل گیاهان دارویی به تنش‌‌های محیطی (خشکی ، شوری ، کمبود عناصر غذایی و …) در شرایط آزمایشگاهی و تاثیر آن بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد
 • مطالعه مکانیسم‌های تحمل تنش جهت افزایش رویشگاه‌ های گونه‌‌های دارویی، مرتعی و جنگلی
 • بررسی در زمینه علف‌کشهای طبیعی و ارائه یک ترکیب جایگزین به عنوان علف‌ کش پیش‌ رویشی
 • ارائه روشهای مناسب اصلاحی جهت افزایش کمی و کیفی تولید گیاهان دارویی
 • همکاری و ارتباط مستمر با موسسات تحقیقاتی، دانشگاهها و سایر مراکز علمی داخلی، خارجی و بین‏ المللی از طریق تبادل اطلاعات، اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک، بازدید و تشکیل گردهمایی ها و نشست‌ های مشترک با اهداف آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی
 • تالیف، ترجمه و تدوین کتب، مجلات، نشریات و ارائه مقالات علمی و کاربردی مرتبط با گیاهان داروئی

 

طرح‌های بخش بیوتکنولوژی:

 • بررسی میزان مهار آنزیم لیپاز پانکراسی در شرایط آزمایشگاهی توسط عصاره ‏های گیاهی
 • بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذور باریجه Ferula gummosa Bioss در شرایط in vitro
 • بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذور مورد Myrtus communis L در شرایط in vitro
 • ریزازدیادی مورد (Myrtus communis L) از طریق شاخه زایی مستقیم در شرایط in vitro
 • بررسی جوانه زنی ورشد گیاهچه مورد (Mytrus communis L) در شرایط تنش شوری ناشی از NaCl و نقش کلسیم، نیترات و GA3 در افزایش آستانه تحمل شوری در شرایط in vitro
 • بررسی جوانه زنی و شکست خواب بذور Heracleum persicum در شرایط in vitro
 • بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه بابا آدم، بادرنجبویه و مشگک در شرایط تنش شوری ناشی ازNaCl و تعیین آستانه تحمل شوری در شرایطin vitro
 • بررسی عوامل موثر برجوانه‌ زنی و شکست خواب بذور چله‌ داغ (Biebersteinia multifida D.C) در شرایط in vitro 9-
 • بررسی اثر آللوپاتی عصاره‌ های آبی و الکلی بر جوانه‌ زنی بذر علف هرز تاج خروس و مقاسیه با سم ترفلان
 • تولید و خالص سازی آنزیم لیپازاز سوشهای باکتریایی با کیفیت نیمه صنعتی
 • تولید و خالص سازی آنزیم پروتئاز قلیایی از سوشهای باکتریایی با کیفیت نیمه صنعتی

 

نیروی انسانی:

 • فاطمه کیانی: کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی
 • مهدی غلامی: تکنسین آزمایشگاه بیوتکنولوژی