توسعه و هماهنگی متون علمی

مقدمه:

رسالت و جایگاه شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان یک شرکت دانش بنیان در ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی و نیز افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش ایجاب می‌کند تا با تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار بصورت چاپی، الکترونیک و مجازی از قبیل مجله، مقالات علمی آموزشی، اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید، بروشور و اقلام بسته بندی محصولات، کتب تألیف و ترجمه، پاسخ گویی به سؤالات علمی مشتریان و نظایر آنها، بر اساس اهداف کوتاه مدت و دراز مدت نسبت به سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم موارد مورد اشاره اهتمام ورزد لذا بخش توسعه و هماهنگی متون علمی تأسیس گردیده است.

رسالت:

ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی، افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش

شرح وظایف و اختیارات:

تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار

سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم اطلاعات علمی به صورت چاپی، الکترونیک و مجازی از قبیل:

  • اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید و به روزرسانی آن‌ها
  • بروشور و اقلام بسته بندی محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید و به روزرسانی آن‌ها
  • مجله تحقیق و توسعه باریج
  • مقالات علمی- تحقیقاتی و علمی- آموزشی
  • کتب تألیف/ترجمه/ گردآوری

پاسخ گویی به سئوالات علمی ویزیتورهای علمی- فروش و مشتریان

مشاور علمی واحد تحقیق وتوسعه باریج اسانس در تحقیقات بالینی

 مدیریت تحقیق همکاری‌های صنعت و دانشگاه (طرح‌های پژوهشی مشترک)

مدیر بخش توسعه و هماهنگی متون علمی :  دکتر رضا بخردی، دکترای حرفه‌ای پزشکی، پژوهشگر

تعدادی از مقالات منتشر شده:

  1. Maryamalsadat Razavi, Mehri Jamilian, Mansooreh Samimi, Faraneh Afshar Ebrahimi, Mohsen Taghizadeh,Reza Bekhradi, Elahe Seyed Hosseini, Hamed Haddad Kashani, Maryam Karamali and Zatollah Asemi. The effects of vitamin D and omega-3 fatty acids co-supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes. Nutrition & Metabolism (2017) 14:80
  2. Fatemeh Rahimi-kian, Reza Bekhradi, Roja Rahimi, Pravin Golzareh, Abbas Mehran. Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its different aspects in menopausal women: a randomized clinical trial. Nurs Pract Today. 2017; 4(2):87-95
  3. Reza Bekhradi and Katayon Vakilian. The Effect of Lavender Aromatherapy on Test Anxiety in Female Students. Current Women’s Health Reviews,Volume 12, Issue 2, 1 August 2016, Pages 137-140
  4. Khadijeh Abdali, Leila Jahed, Sedigheh Amooee, Mahnaz Zarshenas,Hamidreza Tabatabaee, and Reza Bekhradi. Comparison of the Effect of Vaginal Zataria multiflora Cream and Oral Metronidazole Pill on Results of Treatments for Vaginal Infections including Trichomoniasis and Bacterial Vaginosis in Women of Reproductive Age. BioMed Research International. DOI: 10.1155/2015/683640
  5. Mahnaz Sahebjamee,Arash Mansourian,Mohammad Haji Mirza Mohammad, Mohsen Taghi Zadeh, Reza Bekhradi,Ali Kazemian,Soheila Manifar,Sajjad Ashnagar,Kiavash Doroudgar. Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial. Oral Health Prev Dent 2015;13:309-315