حضور شرکت داروسازی باریج اسانس در همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه‌نشینی

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه‌نشینی با حضور شرکت داروسازی باریج اسانس در تاریخ 16 بهمن 1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد.

شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان داروهای مربوط به سلامت زنان شامل واژیهیل، لکورکس، لاکسی‌هرب، فنلین و گل مغربی در این همایش حضوری فعالانه داشت

ﺳﻼﻣﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣتعدد ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳکی، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ داراي ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده و گروه عمده‌ای از آنها را زنان تشکیل می­دهند. سلامت زنان حاشیه ‌نشین شدیدا تحت تأثیر محیط نامساعد قرار دارد . همچنین امروزه به علت افزایش تقاضای خدمات مراقبتی حساس به جنسیت، شرایط زندگی، تحصیلات و مذهب، اقتصاد و محیط اجتماعی-اقتصادی سلامت زنان روز به روز به عنوان ؛ موضوع خاص مد نظر قرار گرفته است.

حاشیه‌نشینی پدیده‌ای شهری است که ناشی از عدم تعادل بین مهاجرت و  رشد و گسترش شهرها است  بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی ؛ از جامعه­ای به جامعه‌ای تعریف آن متفاوت است. از مشخصات اصلی شرایط زندگی در حاشیه شهرها نبود خدمات مناسب شهری ؛ شرایط زیست محیطی نامناسب؛ کیفیت پائین زندگی و … است.   پیامدهای ناشی از زندگی حاشیه‌نشینی محدود به مناطق حاشیه‌نشین نیست و ناهنجاری های اجتماعی را در کل  شهر تحت تأثیر قرار می‌دهد؛  در کشور ما نیز طي دهه‌هاي اخير، سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي، به طور عمده در حاشية شهرهاي بزرگ ، خارج از برنامة رسمي توسعة شهري و به صورت موقت و دائم شكل گرفته وگسترش يافته است.