تشریح طرح حمایت از ایده‌های مطرح و کاربردی و اقتصادی در هلدینگ باریج اسانس و مرکز تحقیقات باریج

1.دانلود فرم ایده (FR-01)

2. تکمیل و ارسال فرم ایده تا مورخه 98/08/20 به ایمیل info@barijessence.com

در Subject ایمیل حتما قید شود ((طرح ایده فارماکوگنوزی))
3.جمع بندی طرح های ارسال شده و بررسی طرح ها در شورا تحقیقات شرکت داروسازی باریج اسانس

4. انتخاب ایده‌های برگزیده در شورا تحقیقات شرکت داروسازی باریج اسانس

5. دعوت از منتخبین جهت تکمیل و حمایت از طرح در شرکت داروسازی باریج اسانس