حضور قائم مقام محترم مدیرعامل داروسازی باریج در خبر شبکه یک

حضور قائم مقام محترم مدیرعامل داروسازی باریج اسانس، سرکار خانم مهندس حجازی در بخش خبری ساعت بیست‌ویک شبکه اول سیما با محوریت راهکارهای جلوگیری از صادرات گیاهان دارویی قبل از فرآوری.