مجله تحقیق و توسعه باریج از طریق بسترهای نشر محتوای دیجیتال هم به صورت رایگان در دسترس عموم است