گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج اسانس

تحقیقات کشاورزی همواره به عنوان اولین گام در تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مطرح است. یافتن گیاهان دارویی خودرو در عرصه های طبیعی، شناسایی علمی، کشت و اهلی‌ کردن و استقرار آنها، گام نخست در تامین این مواد جهت ساخت یک فرآورده دارویی گیاهی است. در این بین شناخت مراحل کاشت، داشت، برداشت و انبارداری گیاهان دارویی مختلف و اعمال عملیات به‌ زراعی برای دسترسی به شرایط بهینه تولید و ایجاد حداکثر مواد موثره استاندارد در گیاهان دارویی و مواد طبیعی نیز از وظایف تحقیقات کشاورزی در شرکت‌های داروسازی گیاهی می‌باشد. گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس با در اختیار داشتن پژوهشگران رشته‌های مختلف، مزارع و گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون تحقیقاتی، ضمن انجام امور فوق، آخرین اطلاعات علمی و تحقیقاتی را در اختیار واحد‌های دیگر شرکت از جمله واحدهای تحقیق و توسعه، تولید، تدارکات و خرید و همچنین سایر پژوهشگران و علاقمندان قرار می‌دهد.

اهداف پژوهشی :

 • انجام طرح‌های کشت، اهلی‌کردن و استقرار گیاهان دارویی خودرو و یا غیر بومی
 • انجام پیگیری‌های لازم درخصوص تهیه گیاهان مورد مطالعه از عرصه‌های طبیعی یا از مراکز تولید و پرورش و برآورد امکان‌سنجی کشت یا جمع‌آوری آنها
 • پیگیری تامین مواد اولیه گیاهی و طبیعی استاندارد و مواد مورد استفاده در طب سنتی
 • انجام طرح‌های به‌ زراعی انواع گیاهان دارویی با اولویت پروژه‌های در دست انجام شرکت
 • مشارکت در امر آموزش کاشت، داشت و برداشت و استحصال گیاهان دارویی در شرکت با همکاری واحد ترویج و توسعه گیاهان دارویی و برقراری ارتباط و تبادل ‌نظر با مدیران و کارشناسان مزارع و شرکت‌های تولیدی تحت پوشش شرکت و در صورت لزوم تنظیم موافقت‌‌نامه همکاری
 • تدوین طرح‌های گیاه‌شناسی گیاهان دارویی مرتبط با پروژه‌ها
 • نظارت بر انتقال یافته‌های تحقیقاتی در عرصه تولید
 • حفاظت، تکمیل و اصلاح مزرعه آموزشی (کلکسیون تحقیقاتی) گیاهان دارویی به منظور کشت پایلوت گیاهان دارویی جهت ازدیاد بذر، بررسی مراحل فنولوژی، کسب اطلاعات روش‌های کاشت، داشت و برداشت گونه‌های با ارزش و آشنایی دانش‌ پژوهان با این گیاهان در غالب بازدید و ثبت و ارائه نتایج به ‌دست آمده
 • انجام امور مربوط به فعال نمودن گلخانه تحقیقاتی شرکت، آماده نمودن آن جهت بازدید علاقمندان و انجام پروژه‌های تحقیقاتی در آن
 • تشکیل جلسات تخصصی گروه تحقیقات کشاورزی با حضور اعضای گروه با گرایش‌های مختلف کشاورزی و بررسی موارد مورد نیاز
 • ارزیابی ایده‌های مطرح شده در واحد تحقیقات و بررسی پروژه‌های خارج از شرکت از نظر گیاه‌شناسی و امکان تامین گیاه آنها
 • همکاری با دانشجویان و محققین جهت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط در قالب طرح‌های مشترک
 • مشارکت و همکاری در طرح‌های ملی، استانی و بومی در زمینه گیاهان دارویی
 • پیگیری پروژه‌های در حال انجام و همچنین طرح‌های مشترک خارج از شرکت
 • ارائه ایده و پروپوزال در زمینه‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی به‌ خصوص به‌ زراعی، کشت و اهلی‌ کردن برخی گیاهان دارویی و تولید محصولات جدید
 • تهیه هرباریوم از گیاهان مختلف و پیگیری‌های لازم در خصوص شناسایی آنها
 • شرکت در سمینارها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط، بر حسب نیاز
 • تهیه و جمع‌آوری نمونه‌های بذور گیاهان دارویی مختلف جهت ایجاد بانک بذر
 • تهیه و چاپ جدول، بروشور و … در ارتباط با اطلاعات گیاه‌شناسی، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی
 • همکاری و تبادل نظر با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات بیشتر
 • انجام امور مربوط به تعیین درصد رطوبت گیاه، تعیین وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی و … در آزمایشگاه کشاورزی
 • تالیف مقاله، کتابچه‌ و کتاب در زمینه‌های مختلف گیاهان دارویی و انتشار آن
 • *امکانات و تجهیزات:
 • یک واحد کلکسیون گیاهان دارویی به مساحت 4000مترمربع با ظرفیت بیش از 120گونه گیاهی
 • یک واحد گلخانه به مساحت 250مترمربع جهت تکثیر و نگهداری خارج از فصل گیاهان دارویی
 • یک واحد آزمایشگاه کشاورزی به مساحت 15متر‌مربع با حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز به همراه شرایط نگهداری هرباریوم‌هایی گیاهی و نگهداری بیش از 400نمونه گیاهی و بذور آنها

اعضای هیات علمی گروه پژوهشی :

 • حسین حسینی- رئیس بخش تحقیقات کشاورزی –کارشناس‌ارشدگیاهان دارویی(دانشجوی دکتری گیاهان دارویی)