توسعه و هماهنگی متون علمی

رسالت و جایگاه شرکت داروسازی باریج‌اسانس به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان در ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی و نیز افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش ایجاب می‌کند تا با تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار بصورت چاپی، الکترونیک و مجازی از قبیل مجله، مقالات علمی آموزشی، اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید، بروشور و اقلام بسته‌بندی محصولات، کتب تألیف و ترجمه، پاسخ‌گویی به سؤالات علمی مشتریان و نظایر آنها، بر اساس اهداف کوتاه مدت و دراز مدت نسبت به سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم موارد مورد اشاره اهتمام ورزد، لذا بخش توسعه و هماهنگی متون علمی تأسیس شده است.

رسالت

ایجاد، تقویت و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در زمینه داروهای گیاهی، افزایش کیفی و کمی سطح پژوهش

شرح وظایف و اختیارات:

تعیین برنامه و چارچوب مشخص در زمینه امور مربوط به اطلاعات علمی قابل انتشار

سازماندهی و ساماندهی تهیه و انتشار منظم اطلاعات علمی به صورت چاپی، الکترونیک و مجازی از قبیل:

 • اطلاعات علمی فرم تقاضای تولید محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید و به روزرسانی آنها
 • بروشور و اقلام بسته‌بندی محصولات بهداشتی- آرایشی و دارویی انسانی طب جدید و به روزرسانی آنها
 • مجله تحقیق و توسعه باریج
 • مقالات علمی- تحقیقاتی و علمی- آموزشی
 • کتب تألیف، ترجمه، گردآوری
 • پاسخ‌گویی به سئوالات علمی ویزیتورهای علمی- فروش و مشتریان
 • مشاور علمی واحد تحقیق وتوسعه باریج اسانس در تحقیقات بالینی
 • مدیریت تحقیق کارآزمایی های بالینی و همکاری‌های پژوهشی صنعت و دانشگاه (طرح‌های پژوهشی مشترک)
 • آموزش گیاه درمانی، آروماتراپی
انتشار مجله تحقیق و توسعه باریج:

مجله تحقیق و توسعه باریج دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 77652 مورخ 95/2/27 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تا بهار 1398 تعداد 20 نسخه از این مجله به چاپ رسیده است.

کتاب‌های منتشر شده:
 • کتاب قانون در طب، شیخ الرئیس ابوعلی سینا
 • کتاب کاربردهای درمانی اسانس‌های گیاهی
 • کتاب گیاه درمانی نوین
 • کتاب کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد ارگانیک
 • کتاب اصول و مبانی کشت و پرورش گیاهان دارویی

تعدادی از مقالات منتشر شده:

 

Lotfipur‑Rafsanjani SM, Ravari A, Ghorashi Z, Haji‑Maghsoudi S, Akbsrynasab J, Bekhradi R. (2018). Effects of geranium aromatherapy massage on premenstrual syndrome: A clinical trial. Int J Prev Med , 9:98.

 

Atashi V, Yazdannik A, Mahjobipoor H, Ghafari S, Bekhradi R, Yousefi H.(2018). The effects of Aloe vera – Peppermint (Veramin) moisturizing gel on mouth dryness and oral health among patients hospitalized in intensive care units: A triple-blind randomized placebo-controlled trial. J Res Pharm Pract, 7:104-10.

Romoozi E, Bekhradi R, Talebi MR, et al. (2018). Effect of green tea mouthwash on reducing plaque and gingivitis. J Dent Health Oral Disord Ther, 9(2):207‒210

Atashi V, Yousefi H, Mahjobipoor H, Bekhradi R, Yazdannik A.( 2018). Effect of oral care program on prevention of ventilator associated pneumonia in intensive care unit patients: A randomized controlled trial. Iranian J Nursing Midwifery Res, 23:486-90.

Shobeiri F, Masoumi SZ, Sourinezhad H, Ahmadinia H, Babaei M, Bekhradi R, Arad P , Shayan A. (2018). Effect of Evening Primrose on Premenstrual Syndrome: A Randomized Clinical Trial. Indo Am. J. P. Sci, 05(01).

Razavi MS, Jamilian M, Samimi M, Afshar Ebrahimi F, Taghizadeh M, Bekhradi R, Seyed Hosseini E, Haddad Kashani H, Karamali M and Asemi Z. (2017).The effects of vitamin D and omega-3 fatty acids co-supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in patients with gestational diabetes. Nutrition & Metabolism,14:80

Rahimi-kian F, Bekhradi R, Rahimi R, Golzareh P, Mehran A. (2017). Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its different aspects in menopausal women: a randomized clinical trial. Nurs Pract Today, 4(2):87-95

Bekhradi R and Vakilian K. (August 2016 ).The Effect of Lavender Aromatherapy on Test Anxiety in Female Students. Current Women’s Health Reviews, Volume 12, Issue 2, 1, Pages 137-140

Abdali K, Jahed L, Amooee S, Zarshenas M, Tabatabaee HR, and Bekhradi R. (2015).Comparison of the Effect of Vaginal Zataria multiflora Cream and Oral Metronidazole Pill on Results of Treatments for Vaginal Infections including Trichomoniasis and Bacterial Vaginosis in Women of Reproductive Age. BioMed Research International. DOI: 10.1155/2015/683640

Sahebjamee M, Mansourian A, Haji Mirza Mohammad M, Taghizadeh M, Bekhradi R, Kazemian A , Manifar S, Ashnagar S, Doroudgar K. (2015).Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial. Oral Health Prev Dent, 13:309-315