گروه میکروبیولوژی شرکت داروسازی باریج اسانس


میکروبیولوژی دانش مطالعه موجودات بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمیباشند. کنترل و ریشهکنی بیماری­های عفونی، همچنان بعنوان مهمترین هدف میکروبیولوژیست­ها باقی مانده است. امروزه به جرات میتوان گفت که قدرت میکروبیولوژی در سود رسانی به سلامت انسان­ها و جانوران و زندگی در اوج خود قرار گرفته است. با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیک، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. امّا با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل ‌توجهی روبه رو شد.

با توجه به اهمیت روزافزون توصیه استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی تدریجی داروهای شیمیایی بوسیله­ی آن­ها و ظهور سویههای میکروبی مقاوم به دارو و عدم اثربخشی آنتی بیوتیک­های شیمیایی جهت مبارزه با این سویهها، تحقیق در زمینه جایگزینی مواد شیمیایی با گیاهانی با اثر ضدمیکروبی بیشتر در دستور کار این واحد قرار دارد.

گیاهان دارویی بهترین منبع برای استخراج انواع داروها می باشند. داروهای گیاهی از زمان­های بسیار دور، اساس درمان بیماری­ها را تشکیل دادهاند. اگرچه طی یک قرن گذشته تولید و استفاده از داروهای شیمیایی گسترش یافته است. اما هنوز از گیاهان دارویی در اشکال مختلف دارویی استفاده میشود.

اسانس­ها و عصاره­های گیاهی دارای طیف وسیعی از فعالیت­های فارماکولوژی نظیر خواص ضدالتهابی، ضداسپاسمی، خلط آوری، ادرار آوری، صفراآوری، بادشکنی و خواص ضدعفونی کنندگی میباشند. به غیر از این موارد کشف گیاهان جدید و دسترسی به کاربردهای نوین به عنوان داروهای کمکی در درمان­های شیمیایی بار دیگر توجه محققان را به پژوهش بیشتر، در زمینه گیاهان دارویی برانگیخته است.

اهداف پژوهشی و فعالیت­های این گروه عبارت است از:

          ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس­ها و عصاره­ها و مواد موثر گیاهی بر علیه میکروارگانیسمهای مختلف (باکتری، قارچ و مخمر)

          ارزیابی کارایی گیاهان دارویی در شکل فرمول نهایی در مدلهای حیوانی عفونی

          بررسی میزان اثر اسانس­ها و عصاره­های گیاهی بر کارایی آنتی بیوتیک­ها در سویه های مقاوم به دارو

          به کارگیری اسانس و عصاره و مواد موثره­ی گیاهان انحصاری ایران جهت تولید آنتی بیوتیک جدید در درمان بیماری­های عفونی

          بررسی خواص آنتی اکسیدانی اسانس­ها و عصارههای گیاهی

          کلونینگ و بیان ژن

          کنترل میکروبی فرآوردههای آرایشی بهداشتی، دارویی

          تست مبارزه‌ای جهت ارزیابی کارایی ماده محافظ ضدمیکروبی در فرآوردههای دارویی

          آزمون شمارش میکروبی باکتریهای گرم منفی مقاوم به صفرا

          آزمون شمارش میکروبی مخمر کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans)

          آزمون میکروبی شناسایی گونههای کلستریدیوم (Clostridium spp.)

          آزمون میکروبی شناسایی باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli)

          آزمون شمارش کلی قارچ و مخمر

          آزمون میکروبی شناسایی سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)

          آزمون میکروبی شناسایی باکتری سالمونلا  (Salmonella)

          آزمون میکروبی شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس  (Staphylococcus aureus)

          سایر امور محوله در رابطه با میکروبیولوژی گیاهان دارویی