گروه فیتوشیمی شرکت داروسازی باریج اسانس

گروه فیتوشیمی

فیتوشیمی یا شیمی گیاهی دانش بررسی و مطالعه ترکیبات شیمیایی گیاهی است. به ترکیبات شیمیایی که اثرات بیولوژیک نظیر ضد اکسیدان، ضد میکروب، ضد سرطان و… از خود نشان می‌دهند اصطلاحا فیتوکمیکالز گفته می‌شود. تکنیک‌های مورد استفاده در این رشته استخراج، جداسازی، خالص سازی، تعیین ساختار با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی، و اندازه‌گیری ترکیبات بیواکتیو در گیاه است. این گروه با داشتن آزمایشگاه مجهز به وسایل استخراج، تغلیظ و خشک کردن نظیر پرکولاتور، سوکسله، کلونجر، اولتراسونیک، سانتریفیوژ، تبخیرکننده چرخان و اسپری درایر و واحد آنالیز دستگاهی مجهز به دستگاههای پیشرفته‌ای شامل UV-Vis، GC، HPLC و UHPLC با آشکارساز DAD، توان انجام آنالیز، شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات موثره گیاهان دارویی، آنالیز مواد حد واسط و مواد جانبی در دارو‌ها را دارا می باشد.

اهداف پژوهشی
  • استخراج، جداسازی و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی
  • خالص‌سازی مواد بیوآکتیو گیاهان دارویی
  • آنالیز مواد حد واسط و مواد موثره در فرآورده دارویی
  • نیمه سنتز و سنتز مواد موثره گیاهان دارویی
  • توسعه محصولات گیاهان دارویی برپایه فناوری‌های جدید زیستی و فیتو نانوتکنولوژی
  • تدوین استاندارد و دستورالعمل‌ برای آنالیز گیاهان و داروهای گیاهی
  • ارتباط و همکاری با دانشگاه و صنعت در انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه فیتوشیمی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
گزیده‌ای از مقالات چاپ شده:

Haghi G., Hatami A., Safaei A. (2010). Hydrophilic-Interaction Chromatography with UV Detection for Analysis of Strychnine and Brucine in the Crude Seeds of Strychnos nux-vomica and Their Processed Products. Chromatographia, 71, 327-330.

Haghi G., Hatami A., Mehran M. (2012). Determination of Shatavarin IV in Root Extracts of Asparagus racemosus by HPLC-UV. Analytical Chemistry Letters, 2(1), 1-6.

Haghi G., Hatami A., Mehran M. (2013). UPLC and HPLC of caffeoyl esters in wild and cultivated Arctium lappa L. Food Chemistry, 138, 321-326.

Haghi G., Hatami A., Mehran M. (2013). Qualitative and quantitative evaluation of melittin in honeybee venom and drug products containing honeybee venom. Journal of Apicultural Science, 57(2), 37-44.

Haghi G., Hatami A., Mehran M., Hosseini H. (2014). Caffeic acid derivatives from Bupleurum chinense. Research in Pharmaceutical Sciences, 9(5), 323-330.

Haghi G., Hatami A., Safaei A., Mehran M. (2014). Analysis of phenolic compounds in Matricaria chamomilla and its extracts by UPLC-UV. Research in Pharmaceutical Sciences, 9(1), 31-37.

Mohammad Taghizadeh Kashani L., Hatami A., Safaei A., Shirzad M., Ahmadian-Attari M. M., Different Traditional Methods of Nux-Vomica Detoxification Have Therapeutic Rationales. (2016). Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products. 11(1), e25360.

Bahrami B., Mahboubi M., Yari R., Mehran M. (2016). The Antimicrobial And Antioxidant Potencies Of Satureja Khuzistanica Essential Oil For Preserving Of Vegetable Oils. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 6(3), 979-982.

Taghizadeh M., Rashidi A. A., Taherian A. A., Vakili Z., Mehran M. (2018). The Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Rosa canina (Dog Rose) Fruit on Liver Function and Structure in Streptozotocin-Induced Diabetes in Rats. Journal of Dietary Supplements. 15(5), 1-12,

مهدی مهران م.، حسيني ح.، حاتمي ح.، تقی زاده م.، صفايي ع. (1395) بررسي تركيبات اسانس هفت گونه آويشن و مقايسه خاصيت ضد اكسيداني آنها. فصلنامه گياهان دارويی، شماره 58، 140-134.