گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج اسانس

تحقیقات کشاورزی همواره به عنوان اولین گام در تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مطرح است. یافتن گیاهان دارویی خودرو در عرصه های طبیعی، شناسایی علمی، کشت و اهلی‌ کردن و استقرار آنها، گام نخست در تامین این مواد جهت ساخت یک فرآورده دارویی گیاهی است. در این بین شناخت مراحل کاشت، داشت، برداشت و انبارداری گیاهان دارویی مختلف و اعمال عملیات به‌ زراعی برای دسترسی به شرایط بهینه تولید و ایجاد حداکثر مواد موثره استاندارد در گیاهان دارویی و مواد طبیعی نیز از وظایف تحقیقات کشاورزی در شرکت‌های داروسازی گیاهی است. گروه تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج‌اسانس با در اختیار داشتن پژوهشگران رشته‌های مختلف، مزارع و گلخانه‌های آموزشی و کلکسیون تحقیقاتی، ضمن انجام امور فوق، آخرین اطلاعات علمی و تحقیقاتی را در اختیار واحد‌های دیگر شرکت از جمله واحدهای تحقیق و توسعه، تولید، تدارکات و خرید و همچنین سایر پژوهشگران و علاقمندان قرار می‌دهد.

اهداف پژوهشی
 • انجام طرح‌های کشت، اهلی‌کردن و استقرار گیاهان دارویی خودرو و یا غیر بومی
 • انجام پیگیری‌های لازم درخصوص تهیه گیاهان مورد مطالعه از عرصه‌های طبیعی یا از مراکز تولید و پرورش و برآورد امکان‌سنجی کشت یا جمع‌آوری آنها
 • پیگیری تامین مواد اولیه گیاهی و طبیعی استاندارد و مواد مورد استفاده در طب سنتی
 • انجام طرح‌های به‌ زراعی انواع گیاهان دارویی با اولویت پروژه‌های در دست انجام شرکت
 • مشارکت در امر آموزش کاشت، داشت و برداشت و استحصال گیاهان دارویی در شرکت با همکاری واحد ترویج و توسعه گیاهان دارویی و برقراری ارتباط و تبادل ‌نظر با مدیران و کارشناسان مزارع و شرکت‌های تولیدی تحت پوشش شرکت و در صورت لزوم تنظیم موافقت‌‌نامه همکاری
 • تدوین طرح‌های گیاه‌شناسی گیاهان دارویی مرتبط با پروژه‌ها
 • نظارت بر انتقال یافته‌های تحقیقاتی در عرصه تولید
 • حفاظت، تکمیل و اصلاح مزرعه آموزشی (کلکسیون تحقیقاتی) گیاهان دارویی به منظور کشت پایلوت گیاهان دارویی جهت ازدیاد بذر، بررسی مراحل فنولوژی، کسب اطلاعات روش‌های کاشت، داشت و برداشت گونه‌های با ارزش و آشنایی دانش‌ پژوهان با این گیاهان در غالب بازدید و ثبت و ارائه نتایج به ‌دست آمده
 • انجام امور مربوط به فعال نمودن گلخانه تحقیقاتی شرکت، آماده نمودن آن جهت بازدید علاقمندان و انجام پروژه‌های تحقیقاتی در آن
 • تشکیل جلسات تخصصی گروه تحقیقات کشاورزی با حضور اعضای گروه با گرایش‌های مختلف کشاورزی و بررسی موارد مورد نیاز
 • ارزیابی ایده‌های مطرح شده در واحد تحقیقات و بررسی پروژه‌های خارج از شرکت از نظر گیاه‌شناسی و امکان تامین گیاه آنها
 • همکاری با دانشجویان و محققین جهت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط در قالب طرح‌های مشترک
 • مشارکت و همکاری در طرح‌های ملی، استانی و بومی در زمینه گیاهان دارویی
 • تهیه هرباریوم از گیاهان مختلف و پیگیری‌های لازم در خصوص شناسایی آنها
 • شرکت در سمینارها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط، بر حسب نیاز
 • تهیه و جمع‌آوری نمونه‌های بذور گیاهان دارویی مختلف جهت ایجاد بانک بذر
 • همکاری و تبادل نظر با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات بیشتر
 • انجام امور مربوط به تعیین درصد رطوبت گیاه، تعیین وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی و … در آزمایشگاه کشاورزی
 • تالیف مقاله و کتاب در زمینه‌های مختلف گیاهان دارویی و انتشار آن
امکانات و تجهیزات 
 • یک واحد کلکسیون گیاهان دارویی به مساحت 4000مترمربع با ظرفیت بیش از 120گونه گیاهی
 • یک واحد گلخانه به مساحت 250مترمربع جهت تکثیر و نگهداری خارج از فصل گیاهان دارویی
 • یک واحد آزمایشگاه کشاورزی به مساحت 15متر‌مربع با حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز به همراه شرایط نگهداری هرباریوم‌هایی گیاهی و نگهداری بیش از 400نمونه گیاهی و بذور آنها
کتاب
 • حسین حسینی، علی ثابتی، علیرضا بلندنظر، نرجس فرزین، سهیل قلی‌بیگی. کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد ارگانیک. 1397.
مقالات و همایش ها

حسینی حسین، فرزین نرجس، مهران مهدی. بررسی تاثير كود شیمیایی اوره، كمپوست و کود زيستي بایوجمی بر رشد، عملکرد و درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی گیاه شمعدانی عطری. آبان 1395. ساری.

بلندنظر عليرضا، فرزين نرجس، حسيني حسين و تقي زاده محسن. اثر تنش شوري ناشي از NaCl بر رشد گياهچة گياه دارويي باباآدم (Arctium lappa) در شرايط آبياري هيدروپونيک. اولين همايش ملي تنش‌هاي گياهي (غيرزيستي). دانشگاه اصفهان. آبان 91.

بررسی ترکیبات موجو در برگ دو گونه عشق Hedera helix و Hedera pastochoviدر مناطق مختلف ایران.حسینی حسین، فرزین نرجس، مهران مهدی، حاتمی علیرضا، صفایی علیرضا. هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی تهران، 1398.

Hosseini H, Valian V, Farzin N. The effect of different organs of the essential oil Damascus Rose (Rosa damaascena). The First Iranian Congress of Essential Oil, 10-11 May 2016. Essential Oils Research Institute, University of Kashan, Qamsar, Iran.

 Hosseini H, Mehran M, Farzin N. The effect of different methods of drying-sun, shade and oven on the constituents of medicinal plants in the flowering goldenrod Solidago Canadensis. 1395. Isfahan.