گروه بیوتکنولوژی باریج اسانس

گیاهان دارویی از هزاران سال پیش به عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشته‏‌اند. امروزه تقاضا برای ترکیبات دارویی افزایش یافته است، اما برخی از این گیاهان، زیستگاه‏‌های طبیعی محدود دارند و بسته به شرایط محیطی و جغرافیایی محل رویش گیاه، جمع‌آوری آنها با مشکلاتی مواجه است. غلظت پایین این ترکیبات در گیاه، محدودیت منابع طبیعی، تخریب روزافزون جنگل‏‌ها، مراتع و فضای سبز، نابودی گونه‏‌‌های متنوع گیاهی و جانوری، مشکلات مرتبط با اهلی کردن و کشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به استفاده از راهکارهای فناوری زیستی جهت افزایش تولید و بهره‌وری گیاهان دارویی معطوف کرده است. فناوری زیستی با بهره‌‏گیری از علوم مختلف مانند بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و … و با استفاده از راهکارهای کشت سلول‌ها، ‌اندام‌ها و بافت‌ها، مهندسی ژنتیک و نشانگرهای مولکولی قادر است کارآیی گیاهان را به عنوان منابع تجدید پذیر جهت تولید دارو افزایش دهد.

کشت سلول، بافت‌‌ها و اندام‌‌های گیاهی امکان تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیت‌های ثانویه را در شرایط in vitro فراهم می‏‌سازد. با استفاده از کشت in vitro گیاه، علاوه بر دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت به گیاه و تولید ترکیبات جدید نیز امکان پذیر می‌شود. گیاهان تکثیر شده از طریق کشت‏‌های in vitro عاری از بیماری و از لحاظ ژنتیکی و کیفی یکنواخت است. طی سال‌های اخیر کشت سوسپانسیون سلولی و ریشه مویین جهت تولید متابولیت‌‌‌‌های ثانویه و مطالعۀ مسیر بیوسنتز متابولیت‏‏‌ها مورد توجه قرار گرفته است. ‌تاکنون کشت سلولی طیف وسیعی از گیاهان دارویی بررسی شده است و ترکیبات مهمی نظیر: فلاونوئید‏‏ها، تانن‏‌ها، آلکالوئیدها و ترپنوئیدها از این طریق تولید شده‌‏اند.

مهندسی ژنتيک گياهی نقش چشمگیری در زمینه شناسايی و دستكاری ژنتيكی آنزيم‌های دخيل در مسير متابوليکی بیوسنتز متابوليت‏‌های ثانويه ایفا کرده است. نشانگرهای مولكولی به دلیل‌ عدم وابستگی به سن، شرايط فيزيولوژيكي و محيطی گياه، ابزاری کارآ جهت شناسايی دقيق گونه‌های مهم دارويي، بررسي تنوع ژنتيكي، طبقه‌بندی ذخائر توارثی و تعيين نقشه ژنتيكی آنها است. به‌كارگيری توأم روش‌های مولكولی و آناليز بیوشیمیایی می‌تواند اطلاعات مربوط به يک گونه دارويی خاص و همچنین كنترل كيفی و كمی تركيب دارويی مورد نظر را در سطح صنعتی افزايش دهد. همچنین رديابی صفات مطلوب و سهولت انتخاب به كمک نشانگرها از طريق تعيين پيوستگی آنها با صفات مهم امكان گزينش سريع و دقيق ژنوتيپ‌‌های مطلوب را در مراحل اوليه رشد فراهم كرده و طول دوره به‌نژادی را كوتاه می‌کند.

آزمایشگاه دارویی
اهداف پژوهشی
 • استفاده از تکنیک‌‌های کشت بافت جهت تکثیر و ریزازدیادی گیاهان دارویی
 • استفاده از کشت سلول جهت تولید متابولیت‌‌های ثانویه
 • بررسی تنوع مولکولی گیاهان دارویی
 • بررسی تاثیر الیستورهای زیستی و غیر‌زیستی بر عملکرد گیاه و مواد موثره دارویی و شناسایی ژن‌های مسیر متابولیسم مواد موثره
 • بررسی شرایط جوانه‌زنی و پیش تیمارهای لازم به منظور بهینه کردن تولید مثل جنسی
 • بررسی تحمل گیاهان دارویی به تنش‌‌های محیطی (خشکی، شوری، کمبود عناصر غذایی و …) و تاثیر آن بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد
 • مطالعات اثرات بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاهان دارویی
 • بررسی فعالیت و مهار آنزیم‌ها موثر در ایجاد بیماری‌ها توسط اسانس‌ها و عصاره‌‌‌های گیاهی
 • همکاری و ارتباط مستمر با موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی
 • تالیف، ترجمه و تدوین کتب، مجلات، نشریات و ارائه مقالات علمی و کاربردی مرتبط با گیاهان داروئی
پروژه‌های تحقیقاتی
 • تهیه و تولید نیمه صنعتی آنزیم پروتئاز قلیایی از سوش‌های میکروبی با کیفیت صنعتی
 • تهیه و تولید نیمه صنعتی آنزیم لیپاز از سوش‌های میکروبی با کیفیت صنعتی
 • خالص سازی آنزيم ليپاز با کیفیت نيمه صنعتی
 • خالص‌سازي آنزيم پروتئاز قلیایی با کیفیت نيمه صنعتی
 • بررسی میزان مهار آنزیم لیپاز پانکراسی در شرایط آزمایشگاهی توسط عصاره‌‏های گیاهی جهت تهیه کاهش وزن. ‌‌
 • بررسی میزان مهار آنزیم لیپاز در شرایط آزمایشگاهی توسط عصاره‏ ژرانیوم. ‌‌
 • بررسی عوامل موثر برجوانه‌زنی و شکست خواب بذور چله‌داغ (Biebersteinia multifida D.C).‌‌
 • بررسی جوانه‌زنی و شکست خواب بذور گلپر (Heracleum persicum).
 • بررسی جوانه‌زنی و شکست خواب بذور باریجه (Ferula gummosa Bioss).
 • بررسی جوانه‌زنی و شکست خواب بذور مورد (Myrtus communis).
 • بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مورد (Mytrus communis L) در شرایط تنش شوری و نقش کلسیم، نیترات و GA3 در افزایش آستانه تحمل شوری در شرایط آزمایشگاه. ‌‌
 • بررسی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه باباآدم، بادرنجبویه و مشگک در شرایط تنش شوری و تعیین آستانه تحمل شوری.
 • ریزازدیادی مورد (Myrtus communis) از طریق شاخه‌زایی مستقیم در شرایط in vitro. ‌‌‌‌
 • بررسی اثر بسترهای مختلف کشت و نقش هورمون‌ها در ریشه‌زایی آویشن شیرازی از طریق قلمه در گلخانه. ‌‌
 • شناسايی و جداسازی ژن کليديPAL موثر در سنتز کلروژنيک اسيد در گیاه دارویی باباآدم (Arctium lappa ).
 • جداسازی و ردیابی ژن کلیدی PAL به منظور شناخت مکانیسم‌های افزایش سنتز چیکوریک اسید و کلروژنیک اسید در گیاه اکیناسه.
 • بررسی تاثیر الیستورها بر تولید چیکوریک اسید در ریشه و اندام هوایی گیاه اکیناسه در شرایط گلخانه. ‌‌
 • بررسی تنوع مورفولوژی فیتوشیمایی و زنتیکی در جمعیت مختلف گیاه دارویی باباآدم. ‌‌‌‌
 • بررسی ریزازدیادی پنیرباد، آدابته نمودن گیاهچه‌ها ‌‌به شرایط گلخانه و مقایسه ترکیبات موثره گیاه نسبت به شرایط طبیعی. ‌‌
 • اثرات اسید اسکوربیک، بنزیل آدنین، اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر افزایش مواد موثره گیاه دارویی مورد.
 • اثرات کیتوزان، بنزیل آدنین و اسید جاسمونیک بر عملکرد محصول، اسانس و اجزای اسانس نعناع تحت تنش خشکی.
 • اثرات گاما آمینو بوتیریک اسید، اسپرمین و اسید اسکوربیک بر تولید متابولیت‌‌های ثانویه در گیاه دارویی رزماری .

کتاب‌ها و مقاله‌ها

کتاب

 • حسین حسینی، علی ثابتی، علیرضا بلندنظر، نرجس فرزین، سهیل قلی‌بیگی. کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد ارگانیک. 1397.

 

مقاله ها

نرجس فرزين، منصور اميدی، محمدرضا نقویEST، كاربردها و محدوديت‌ها. 1382. فصلنامه ژنتيک در هزاره سوم، شماره 4، ص 213-217

نرجس فرزين، عباس عالم‌زاده . كاربرد فن آوري زيستی در بهبود كيفيت گندم. 1386. ماهنامه زيتون، شماره 182، ص 42-45

نرجس فرزين. كاربرد انتقال ژن و نشانگرهای مولكولی در اصلاح گندم. 1386. ماهنامه زيتون، شماره 181، ص 11-16

منصور اميدی، نرجس فرزين. راهكارهای بيوتكنولوژی در افزايش كارآيی گياهان دارويی. 1391. فصلنامه ژنتيک نوين، شماره 30، 209-220

سید مهدی تخت فیروزه، امیدرضا تمتاجی، نرجس فرزین، محسن تقی‌زاده، قاسم فراهانی. بررسی اثر عصاره هیدرولکلی دانه اسپند بر روند کاهش وزن و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش‌‌های صحرایی نر. مجله تغذیه ایران. شماره 17 (2): 124-128.

Mahboubi M, Farzin N. Antimicrobial Activity of Artemisia sieberi Essential Oil from central of Iran. Iranian Journal of Microbiology. 1(2): 43-48.

M Mahboubi, F Ghazian Bidgoli, N Farzin. 2011. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Chenopodium botrys Essential Oil. Jeobp 14 (4): 498 – 503

M Mahboubi, N Kazempour; N Farzin. 2011. Antimicrobial Activity of Pelargonium graveolens and Oliveria decumbens extracts against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus. JBAPN 1 (2): 105 – 111

New approach to improve Taxol biosyntheticH NaghdiBadi, V Abdoosi, N Farzin*. Trakia Journal of Sciences. Volume 13, 2015, Number 2, Series Biomedical Sciences.

M Taghizadeh. Farzin N. Taheri S. Mahlouji M. Akbari H. Karamali F. Asemi Z. The Effect of Dietary Supplements Containing Green Tea, Capsaicin and Ginger Extracts on Weight Loss and Metabolic Profiles in Overweight Women: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Ann Nutr Metab 2017; 70: 277–285.

Metabolic Response to Mulberry Extract Supplementation in Patients With Diabetic Nephropathy A Randomized Controlled Trial. M Taghizadeh, A Soleimani, F Bahmani, A Moravveji, A Asadi, E Amirani, N Farzin, N Sharifi, A Naseri, M Dastorani, Z Asemi. Iranian journal of kidney diseases. 2017. 11 (6): 438-466.

همایش ها
 • نرجس فرزين، عباس عالم زاده. 1381. بهبود كيفيت گندم از طريق مهندسي ژنتيک. اولين كنگره بين‏‌اللملي گندم، تهران.
 • نرجس فرزين، منصور اميدی، سيروس عبدميشانی و محمدرضا نقوی. 1381. بانک‌های اطلاعاتیEST درگندم. سمينار كارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزی، گروه بيوتكنولوژی كشاورزی.
 • نرجس فرزين، عباس عالم‏‌زاده، مرجان آزموده، علی‌‏اكبر حبشی و هوشنگ عليزاده. 1381. مقايسه كالوس‏زايی و باززايی ارقام مختلف گندم نان و دوروم تحت شرايط vitro In در ظروف شيشه‏‌ای و پلاستيكی. اولين كنگره ملي زيست شناسی سلولی و مولكولی. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • نرجس فرزين، بهناز ساعتيان، منصور اميدی. 1383. اهميت ريزازديادی در تكثير خرما. دومين همايش علمی و پژوهشی دانشجويان علوم كشاورزی سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 • بهناز ساعتيان، نرجس فرزين. 1383. كاربرد فناوری زيستی در اصلاح خرما. دومين همايش علمی و پژوهشی دانشجويان علوم كشاورزی سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 • نرجس فرزين. 1383. انتقال ژن و كاربرد نشانگرهاي مولكولی در اصلاح گندم. دومين همايش علمی و پژوهشی دانشجويان علوم كشاورزی سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 • نرجس فرزين، منصور اميدی، محمدرضا نقوی. 1383. EST ، كاربردها و محدوديت‌ها. دومين همايش علمی و پژوهشی دانشجويان علوم كشاورزی سراسر كشور. دانشگاه تربيت مدرس تهران.
 • نرجس فرزين، علی‏‌اكبر حبشی، هوشنگ عليزاده و عباس عالم‌‏زاده. 1383. انتقال ژن بتاگلوكورونيداز به گندم به روش زيست پرتابی. هشتمين كنگره زراعت و علوم اصلاح نباتات ايران. دانشگاه گيلان.
 • نرجس فرزين، عباس عالم‌‏زاده، علی‏‌اكبر حبشی، هوشنگ عليزاده و مرجان آزموده. 1383. بهينه‏‌سازی كالوس‏زايی و باززايی گندم نان تحت شرايط درون شيشه‌‏ای. دومين كنگره بيولوژی مولكولی با دامنه بين‏‌المللی. مشهد.
 • نرجس فرزين، منصور اميدی. 1383. اهميت پروژه‏‌های EST در شناسايی ژنوم گندم و بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با آن. دومين كنگره بيولوژی مولكولی با دامنه بين‏‌المللی. مشهد.
 • منصور امیدی، نرجس فرزین. راهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان دارویی. همایش منطقه‌ای غذا و بیوتکنولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه. اسفند 1388.
 • نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه‌زنی مورد (Myrtus communis). همایش ملی گیاهان دارویی. اسفند 1389. ساری
 • نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر جيبرليک اسيد و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر باریجه (Ferula gummosa Boiss) در شرایط in vitro. همایش ملی گیاهان دارویی. اسفند 1389. ساری.
 • نرجس فرزین، فاطمه کیانی. راهکارهای مهندسی ژنتیک در افزایش بهره‌وری گیاهان دارویی. سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک. خرداد 90. تهران.
 • نرجس فرزین، فاطمه کیانی. بررسی اثر جيبرليک اسيد و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر باباآدم ( Arctium lappa) اولین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت 1391. کیش
 • نرجس فرزین، قاسم حقی، محسن تقی زاده، فاطمه کیانی. اثر عصاره آبی و الکلی چای سبز بر مهار آنزیم لیپاز در شرایط آزمایشگاه. اولین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت 1391. کیش.
 • عليرضا بلندنظر، نرجس فرزين، حسين حسينی و محسن تقی زاده. اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر رشد گياهچه گياه‌دارويی باباآدم (Arctium lappa) در شرايط آبياری هيدروپونيک. اولين همايش ملی تنش‌های گياهی (غيرزيستی). دانشگاه اصفهان. آبان 91.
 • عليرضا بلندنظر، نرجس فرزين، حسين حسينی و محسن تقی‌زاده. بررسی اثر تنش شوري ناشی از NaCl بر رشد گياهچه گياه مشگک (Ducrosia anethifolia) در شرايط آبياری هيدروپونيک. دومین همایش گیاهان دارویی تهران. اردیبهشت 92.
 • بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی باباآدم (.Arctium Lappa L)، همایش پدافندغیرعامل، آبان 92. قشم
 • مهدی تخت فیروزه، محسن تقی زاده، امیدرضا تمتاجی، نرجس فرزین. بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه اسپند بر وزن و پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی ویستار نر. چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آذر 1392
 • نرجس فرزین، محسن تقی زاده، مهدی تخت فیروزه، امیدرضا تمتاجی. بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی زرشک کوهی بر وزن و پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی ویستار نر. چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آذر 1392
 • فرزین ن، تقی‌زاده، تخته فیروزه م ، تمتاجی ا.ر. بررسی تاثیر عصاره برگ توت سفید (Morus alba ) بر کاهش وزن و قندخون در مدل حیوانی. اولين کنگره بين‌المللی تغذيه. ‌‌آبان 1393. تهران.
 • حسین حسینی، نرجس فرزین، مهدی مهران. بررسی تاثير كود شیمیایی اوره، كمپوست و کود زيستي بایوجمی بر رشد، عملکرد و درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی گیاه شمعدانی عطری. آبان 1395. ساری.
 • نرجس فرزین، حسین حسینی. تاثیر تیمار هورمونی بر ریشه‌زایی قلمه‌ آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss). آبان 1395. ساری.
 • نرجس فرزین، فریده ایوبی، بررسی تاثیر هورمون KN و BA بر شاخه‌زایی گیاه دارویی پنیرباد (Withania somnifera). آبان 1395. ساری.
 • نرجس فرزین. 1395. تکثیر گیاه دارویی-زینتی مورد (Myrtle) در شرایط in vitro. اولین کنگره بین‌المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. شهریور 1395. مشهد.
 • نرجس فرزین، فریده ایوبی. ریزازدیادی گیاه پنیرباد (withania somnifera). همایش گیاهان دارویی، اردیبهشت 96. تهران
 • نرجس فرزین، حسین حسینی، مهدی مهران. بررسی تاثیر متیل جاسمونات، عصاره مخمر و استرس شوری بر تولید چیکوریک اسید در گیاه اکیناسه (Echinacea purpurea). هفتمین کنگره گیاهان دارویی؛ شیراز، اردیبهشت 1397.

Farzin, N., A. Alemzadeh, M. Azmodeh, A.A. Habashi, and H. Alizadeh. 2003. Significance of genotype and different kind of Petri dishes on callus induction and plant regeneration of Iranian wheat cultivars. 5th International Symposium in the Series RECENT ADVANCES in PLANT BIOTECHNOLOGY, September 7-13, 2003, High Tatras, Slovak Republic.

Farzin, N., A. Alemzadeh, A.A. Habashi, and H. Alizadeh. 2004. Response Iranian wheat cultivars to callus induction, plant regeneration and kind of Petri dishes. 18th international conference on plant growth substance, September 2004. Australia.

Narjes Farzin, Mohsen Taghizadeh, Fatemeh Kiani, Mahdi Takhte Firozeh. . FOXTAIL MILLET (SETARIA ITALICA) EXTRACT AS PANCREATIC LIPASE INHIBITOR AND POTENTIAL NATURAL ANTI-OBESITY DRUG. Mashhad. 1393.

Mohsen Taghizadeh, Narjes Farzin, Mahdi Takhte Firozeh, Omid Reza Tamtaji. EFFECT OF GREEN TEA (CAMELLIA SINENSIS) EXTRACT ON WEIGHT AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN MALE WISTAR RATS. Mashhad. 1393

Narjes Farzin, Kambiz Larijani, Somaye Firoozbakht, Hossein Hosseini, Esmaeil Khosravi, Meysam Pourhadi. 1395. Phytochemical composition of the essential oils from Pelargonium graveolens growing in Kashan, Iran. The First Iranian Congress of Essential Oil, 10-11 May 2016. Essential Oils Research Institute, University of Kashan, Qamsar, Iran.

Hossein Hosseini, Mahdi Valian, Narjes Farzin. The effect of different organs of the essential oil Damascus Rose (Rosa damaascena). The First Iranian Congress of Essential Oil, 10-11 May 2016. Essential Oils Research Institute, University of Kashan, Qamsar, Iran.

Hossein Hosseini Mehdi Mehran, Narjes Farzin. The effect of different methods of drying-sun, shade and oven on the constituents of medicinal plants in the flowering goldenrod Solidago Canadensis. 1395. Isfahan.