گروه فیتوشیمی شرکت داروسازی باریج اسانس

گروه فیتوشیمی شرکت داروسازی باریج اسانس

فیتوشیمی یا شیمی گیاهی دانش بررسی و مطالعه ترکیبات شیمیایی گیاهی است. به ترکیبات شیمیایی که اثرات بیولوژیک نظیر ضد اکسیدان، ضد میکروب، ضد کا نسر و… از خود نشان می دهند اصطلاحا فیتوکمیکالز گفته می شود. تکنیک های مورد استفاده در این رشته استخراج، جداسازی، خالص سازی، تعیین ساختار با استفاده از روش های کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی، نیمه سنتز و اندازه گیری ترکیبات بیوآکتیو در گیاه است. این گروه با داشتن آزمایشگاههای مجهز به وسایل استخراج و آنالیز مواد متشکله گیاهان و مواد اولیه دارویی و همچنین دستگاههای پیشرفته شامل HPLC, GC, UV- Vis توان انجام روشهای استخراج، شناسایی و اندازه گیری ترکیبات موثره گیاهان دارویی، آنالیز مواد حد واسط و دارو ها را دارا می باشد.

اهداف گروه:

۱- استخراج، جداسازی و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی
۲- خالص‌سازی مواد بیوآکتیو گیاهان دارویی
۳- آنالیز مواد حد واسط و مواد موثره در فراورده دارویی
۴- نیمه سنتز و سنتز مواد موتره گیاهان دارویی
۵- ارتباط و همکاری در انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه فیتوشیمی گیاهان دارویی وداروهای گیاهی با مراکز تحقیقاتی کشور

اعضای گروه:

۱- قاسم حقی: رئیس گروه فیتوشیمی
۲- علیرضا صفایی: سرپرست آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
۳- علیرضا حاتمی: سرپرست آزمایشگاه فیتوشیمی
۴- مهدی مهران: کارشناس ارشد آزمایشگاه فیتوشیمی
۵- جواد صدیقی: تکنیسین آزمایشگاه فیتوشیمی