برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 0864002 داخلی 270 واحد فروش مواد اولیه تماس بگیرید.