در ادبیات طب سنتی، بدن انسان از چهار رکن اساسی تشکیل میشود که عبارتند از خاک، آب، هوا و آتش و ه کدام دارای کیفیت خاص خود میباشد. این رکن ها با آب و خاک و هوا و آتشی که ما در اطراف خود میبینیم متفاوت است.

کیفیت رکن های اصلی بدن انسان به این ترتیب است که خاک سرد و خشک، آب سرد و تر، هوا سرد و تر و آتش گرم و خشک است.

بدن انسان باید از مقادیر متناسب آب و خاک و هوا و آتش تشکیل شده باشد که مزاج معتدل و وضعیتی سلامت داشته باشد. در صورتی که این ارکان به نسبت با هم ترکیب نشده باشند و یکی بر دیگری برتری داشته باشد باعث میشود که یکی از مزاج ها چهارگانه در انسان بوجود آید. به ایت ترتیب که :

  • اگر در فردی رکن خاک که کیفیت سرد و خشک دارد برتری داشته باشد مزاج وی سوداوی خواهد بود
  • اگر در فردی رکن آب که کیفیت سرد و تر دارد برتری داشته باشد مزاج وی بلغمی خواهد بود.
  • اگر در فردی رکن هوا که کیفیت گرم و تر دارد برتری داشته باشد مزاج وی دموی خواهد بود.
  • و در نهایت اگر در فردی رکن آتش که کیفیت گرم و خشک دارد برتری داشته باشد مزاج شخص صفراوی خواهد بود.

در مقاله های بعدی در مورد هر کدام از مزاج ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید

طب سنتی که اصالتا شناسنامه ای کاملا ایرانی دارد و در جوامع پزشکی بین المللی به نام Traditional Iranian Medicine نام گذاری میشود، با دیدگاه خاص و منحصر به فردی به انشان مینگرد. این مکتب از پزشکی با وجودی که قدمت بسیار بالایی دارد، اما هنوز در بسیاری هزار سال قبل باز میگردد چنانکه مورخ ۱۰ از موارد به عنوان روش برتر در پزشکی شناخته شده است. تاریخچپه طب سنتی ایران به حدود طب، آقای سیریل نقل کرده است که : (( پزشکی قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده را به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود.))

از ستارگان طب سنتی ایران میتوان به دانشمندانی مانند بوعلی سینا، رازی، علی بن ربن طبری، علی بی عباس اهوازی، ابن ابی الصادق قرن هدایت دانشگاه های طب شرق و غرب کرده ی ۸نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عماد الدین محمود شیرازی اشاره کرد که در طول زمین را بر عهده داشتند. بخش عمده تقسیم نمود.۲به طور کلی طب سنتی ایران را میتوان به – طب سنتی مکتوب، که شامل هزاران مجلد میشود که در زمینه های تخصصی توسط دانشمندان و حکیم های بزرگی مانند بو علی ۱ سینا، ذکریای رازی و … تالیف شده است. – طب سنتی شفاهی که شامل اطلاعات و درمان هایی است که سینه به سینه و نسل به نسل به ما منتقل شده است و به دلیل اینکه ۲ کشور ما از سابقه تاریخی بسیار طولانی و تنوع اقوام، نژاد ها و زبان ها و اقلیم های مختلفی برخوردار میباشد، این بخش از طب سنتی نیز از اهمیت و اعتبار فراوانی برخوردار میباشد. اگر تمایل دارید که بیشتر با طب سنتی ایرانی آشنا شوید و مسائلی مانند طبع و مزاج و … را بیشتر و بهتر متوجه شوید در مقاله های بعد با ما همراه باشید.